อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
 
     

ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
 
เริ่ม : 2010-08-11
ปิด : 2011-08-11
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ อบต.พิมูล มีความสวยงามอยู่ในระดับใด?
สวยมากที่สุด
สวยมาก
สวยปานกลาง
สวยน้อย
 
 
 
 
 
 
 
   
 

   
 
 
     ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอห้วยเม็ก  ห่างจากอำเภอห้วยเม็ก  12  กิโลเมตร
 
     เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล  มีพื้นที่ทั้งหมด  27  ตารางกิโลเมตร
 

 อาณาเขต

     ทิศเหนือ                ติดต่อตำบลทรายทอง  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยสายบาตรใต้หนองบะแต้ บริเวณพิกัด  U D 028472  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านถนนพิมูล – หนองแกโนนเตาไห  บริเวณพิกัด  U D 032474  ผ่านถนนโนนพิมาน – หนองแก  และถนนเดชอุดม – หนองแก  บริเวณพิกัด  U D 050482  ไปตามคันคูหนองผือโม้  ผ่านถนนเดชอุดม – ครองทรัพย์ บริเวณพิกัด  U D 078498   ไปสิ้นสุดที่หนองแคนชุกใหญ่ลำห้วยทราย บริเวณพิกัด  U D 087501  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  6  กิโลเมตร

     ทิศใต้                ติดต่อตำบลคำใหญ่  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี     แนวเขตเริ่มต้นจากโสกหินขาว  บริเวณพิกัด  U D 093434  ไปทางทิศตะวันตก  ตามสันโคก  ผ่านถนนคำ ใหญ่ – หาดทรายมูล  บริเวณพิกัด  U D 080442 ผ่านทางเกวียนเก่าคำใหญ่ – พิมูล  และถนนสายชัยศรี – พิมูล  บริเวณพิกัด  U D 041447  ไปสิ้นสุดที่ร่องน้ำคูกลมไหลบรรจบลำห้วยสายบาตร  บริเวณพิกัด U D 039444   รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  7.5  กิโลเมตร

     ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหนองแคนชุกใหญ่ลำห้วยทราย  บริเวณพิกัด  U D 087501  ลงไปทางทิศใต้   ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยทราย  ผ่านถนนหาดทรายมูล – ครองทรัพย์ และหนองชุมแสง  บริเวณพิกัด  U D 095466  และผ่านถนนหาดทรายมูล – โคกเครือ  ไปสิ้นสุดที่ โสกหินขาว บริเวณพิกัด  U D 093434  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  8  กิโลเมตร

     ทิศตะวันตก       ติดต่อตำบลน้ำอ้อม  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากร่องน้ำคูกลมไหลบรรจบลำห้วยสายบาตร  บริเวณพิกัด  U D 039444  ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยสายบาตร  ผ่านถนนเก่าพิมูล – บะแต้  ไปสิ้นสุดตรงกึ่งกลางลำห้วยสายบาตรทางทิศตะวันตกประมาณ  4  กิโลเมตร

 
 ภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลพิมูลเป็นที่ดอนสลับกับที่ราบบางแห่ง พื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันนออก  มีลำห้วยทรายและลำห้วยสายบาตรไหลผ่านตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญ เส้นทางหลักที่สำคัญในตำบลคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2190 ตัดผ่านทิศตะวันออก ทางหลวงท้องถิ่น รพช. ชัยศรี-โนนเตาไหหนองแก ตัดผ่านทิศตะวันตก และสายหาดทรายมูล-โนนเตาไหหนองแก ตัดผ่านทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก โดยมีชุมชนตั้งถิ่นฐานเกาะกลุ่มหนาแน่นตามสองฟากถนน
 

     การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เพาะปลูกปีละ 1 ครั้งโดยอาศัยแหล่งน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นสำคัญ

 

     สภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมีวัดเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ซึ่งมีอยู่ในหมู่ที่ 1,2,3,4,6 นอกจากจะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วยังใช้เป็นที่รวมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี งานประจำปี และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนอีกด้วย

 
 จำนวนหมู่บ้าน   7  หมู่บ้าน  ดังนี้
 

หมู่ที่  6 บ้านหาดทรายมูล
หมู่ที่  5 บ้านหาดทรายมูล
หมู่ที่  4 บ้านหาดทรายมูล
หมู่ที่  3 บ้านโนนพิมาน  
หมู่ที่  2 บ้านพิมูล
หมู่ที่  1 บ้านเดชอุดม
หมู่ที่  7 บ้านพิมูล
รวม

90
105
56
200
167
170
143
931
 ครัวเรือน
 ครัวเรือน
 ครัวเรือน
 ครัวเรือน
 ครัวเรือน
 ครัวเรือน
 ครัวเรือน
 ครัวเรือน

ชาย  266  คน  หญิง  260  คน  รวม  526  คน
ชาย  409  คน  หญิง  358  คน  รวม  767  คน
ชาย  457  คน  หญิง  382  คน  รวม  839  คน
ชาย  468  คน  หญิง  433  คน  รวม  901  คน
ชาย  128  คน  หญิง    96  คน  รวม  224  คน
ชาย  179  คน  หญิง  185  คน  รวม  364  คน
ชาย  175  คน  หญิง  176  คน  รวม  351  คน
รวม ชาย  คน หญิง  คน รวมทั้งสิ้น 3,927 คน

 

 จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร

     1 จำนวนครัวเรือน   931   ครัวเรือน    รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี       47,038.62 บาท
     2 จำนวนประชากรทั้งสิ้น  4,029  คน  ชาย  2,030  คน  หญิง  1,999  คน  มีความหนาแน่น   เฉลี่ย  164  คน / ตารางกิโลเมตร

 
   
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8  © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd