อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
 
     

ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
 
เริ่ม : 2010-08-11
ปิด : 2011-08-11
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ อบต.พิมูล มีความสวยงามอยู่ในระดับใด?
สวยมากที่สุด
สวยมาก
สวยปานกลาง
สวยน้อย
 
 
 
 
 
 
 
   
 

   
 
 
     ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอห้วยเม็ก  ห่างจากอำเภอห้วยเม็ก  12  กิโลเมตร
 
     เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล  มีพื้นที่ทั้งหมด  27  ตารางกิโลเมตร
 

 อาณาเขต

    ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลทรายทอง  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยสายบาตรใต้หนองบะแต้ บริเวณพิกัด U D 028472  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านถนนพิมูล – หนองแกโนนเตาไห  บริเวณพิกัด  U D 032474  ผ่านถนนโนนพิมาน – หนองแก  และถนนเดชอุดม – หนองแก  บริเวณพิกัด  U D 050482  ไปตามคันคูหนองผือโม้  ผ่านถนนเดชอุดม – ครองทรัพย์ บริเวณพิกัด  U D 078498   ไปสิ้นสุดที่หนองแคนชุกใหญ่ลำห้วยทราย บริเวณพิกัด  U D 087501  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  6  กิโลเมตร

     ทิศใต้     ติดต่อตำบลคำใหญ่  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี     แนวเขตเริ่มต้นจากโสกหินขาว  บริเวณพิกัด  U D 093434  ไปทางทิศตะวันตก  ตามสันโคก  ผ่านถนนคำ ใหญ่ – หาดทรายมูล  บริเวณพิกัด  U D 080442 ผ่านทางเกวียนเก่าคำใหญ่ – พิมูล  และถนนสายชัยศรี – พิมูล  บริเวณพิกัด  U D 041447  ไปสิ้นสุดที่ร่องน้ำคูกลมไหลบรรจบลำห้วยสายบาตร  บริเวณพิกัด U D 039444   รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  7.5  กิโลเมตร

     ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหนองแคนชุกใหญ่ลำห้วยทราย  บริเวณพิกัด  U D 087501  ลงไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยทรายผ่านถนนหาดทรายมูล – ครองทรัพย์ และหนองชุมแสง  บริเวณพิกัด  U D 095466  และผ่านถนนหาดทรายมูล – โคกเครือ  ไปสิ้นสุดที่ โสกหินขาว บริเวณพิกัด  U D 093434  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  8  กิโลเมตร

     ทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลน้ำอ้อม  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากร่องน้ำคูกลมไหลบรรจบลำห้วยสายบาตร  บริเวณพิกัด  U D 039444  ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยสายบาตร  ผ่านถนนเก่าพิมูล – บะแต้  ไปสิ้นสุดตรงกึ่งกลางลำห้วยสายบาตรทางทิศตะวันตกประมาณ  4  กิโลเมต

 
 ภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลพิมูลเป็นที่ดอนสลับกับที่ราบบางแห่ง พื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันนออกมีลำห้วยทรายและลำห้วยสายบาตรไหลผ่านตลอดทั้งปีซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญเส้นทางหลักที่สำคัญในตำบลคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2190 ตัดผ่านทิศตะวันออก ทางหลวงท้องถิ่น รพช. ชัยศรี-โนนเตาไหหนองแก ตัดผ่านทิศตะวันตก และสายหาดทรายมูล-โนนเตาไหหนองแก ตัดผ่านทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก โดยมีชุมชนตั้งถิ่นฐานเกาะกลุ่มหนาแน่นตามสองฟากถนน
 

     การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เพาะปลูกปีละ 1 ครั้งโดยอาศัยแหล่งน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นสำคัญ

 

     สภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมีวัดเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ซึ่งมีอยู่ในหมู่ที่ 1,2,3,4,6 นอกจากจะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วยังใช้เป็นที่รวมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมประเพณี งานประจำปี และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนอีกด้วย

 
 จำนวนหมู่บ้าน   7  หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่  6 บ้านหาดทรายมูล 90 ครัวเรือน ชาย 266  คน  หญิง  260  คน  รวม  526  คน
หมู่ที่  5 บ้านหาดทรายมูล 105 ครัวเรือน ชาย  409  คน  หญิง  358  คน  รวม  767  คน
หมู่ที่  4 บ้านหาดทรายมูล 56 ครัวเรือน ชาย  457  คน  หญิง  382  คน  รวม  839  คน
หมู่ที่  3 บ้านโนนพิมาน 200 ครัวเรือน ชาย  468  คน  หญิง  433  คน  รวม  901  คน
หมู่ที่  2 บ้านพิมูล 167 ครัวเรือน ชาย  128  คน  หญิง    96  คน  รวม  224  คน
หมู่ที่  1 บ้านเดชอุดม 170 ครัวเรือน ชาย  179  คน  หญิง  185  คน  รวม  364  คน
หมู่ที่  7 บ้านพิมูล 143 ครัวเรือน ชาย  175  คน  หญิง  176  คน  รวม  351  คน
รวม

931

ครัวเรือน รวม ชาย  คน หญิง  คน รวมทั้งสิ้น 3,927 คน
 

 จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร

     1 จำนวนครัวเรือน   931   ครัวเรือน    รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี       47,038.62 บาท
     2 จำนวนประชากรทั้งสิ้น  4,029  คน  ชาย  2,030  คน  หญิง  1,999  คน  มีความหนาแน่น   เฉลี่ย  164  คน / ตารางกิโลเมตร

 
   
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8  © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd